Đường dây nóng miễn phí & bảo mật 24/7: 1-877-334-2887

Duyệt web an toàn

Rời khỏi trang web này một cách nhanh chóng. Thoát nhanh

Tiện ích/ Năng lượng

Trung tâm Hành động Cộng đồng Hỗ trợ năng lượng

Các chương trình hỗ trợ năng lượng và sưởi ấm / làm mát có sẵn cho những người đủ điều kiện theo hướng dẫn thu nhập.

Các chương trình hỗ trợ năng lượng của CAC bao gồm:

  • Các Chương trình của Bộ Thương mại Tiểu bang Washington - Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP)
  • Các Chương trình Năng lượng của Avista- Chương trình Hỗ trợ Giảm giá Năng lượng của Tôi-WA (LIRAP), Chia sẻ Avista
  • Chia sẻ dự án, chương trình năng lượng dựa trên quyên góp

Sự tiếp xúc

https://www.cacwhitman.org/energy/ | (509) 334-9147